เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

แผน นโยบาย
แผน นโยบาย

 

แผน ITA

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (พ.ศ. 2562 - 2564)  

 

นโยบาย / มาตรการ ITA

 

- นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2562  

 

- นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทาง

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563  

 

- มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ปี 2562   

 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2562   

 

- มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปี 2563   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 11 มิ.ย. 2563, 15:16
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...