เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

นโยบายของผู้บริหาร
นโยบายของผู้บริหาร

 

               คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ

แหลมสิงห์  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556   ในการบริหารงานราชการของเทศบาลฯ  ที่มุ่งเน้นให้ประชาชน

ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์    ต้องได้รับบริการโดยเท่าเทียมกัน   และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และเร่งพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ให้เป็นเทศบาลชั้นดี  

อันมีแนวทางแบ่งเป็น 11 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านคุณภาพชีวิต            
      1.1  ส่งเสริมบทบาทสตรี สงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้ศักยภาพเพื่อช่วยเหลือตนเอง 
          และสังคมได้
  1.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ  60  ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพทุกคนตามเกณฑ์ของรัฐบาล
  1.3  ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ
  1.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
2. นโยบายด้านสาธารณสุข
  2.1  สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย
  2.2  พัฒนาและให้ความรู้เพิ่มเติมกับบุคลากร และองค์กรชุมชนทางด้านแพทย์แผนไทย
  2.3  สร้างแบบแผนทางสังคมเพื่อแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
  2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรถ EMS บริการรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินถึงบ้าน
  2.5  จัดให้มีการสนับสนุนชมรมอาสาสมัครจิตอาสา ในการดูแลผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุในชุมชน
  2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกายให้ทั่วถึง และครอบคลุมกับความต้องการของประชาชน
  2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นตำบลสุขภาพดี
3. นโยบายด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
  3.1  ก่อสร้างปรับปรุงถนนในตำบลให้สะดวก ปลอดภัยตลอดทั้งปี พร้อมทั้งขยายให้กว้างขึ้น  เพิ่มเติม 
         แสงสว่างอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  3.2  เพิ่มมาตรการป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว
  3.3  ประสานงานในการขยายเขตไฟฟ้า น้ำประปา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
4. นโยบายด้านการศึกษา
  4.1  ส่งเสริมผลักดันให้เด็กเรียนดีแต่ยากจน ได้รับการศึกษาขั้นสูงสุด
  4.2  จัดให้มีสนามเด็กเล่นให้ครอบคลุมในเขตเทศบาล เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
  4.3  ปรับปรุงส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สนับสนุนทางด้านอาหาร เสื้อผ้า สื่อการเรียนการสอนอย่าง
          เพียงพอ
  4.4  สนับสนุนอาหารกลางวันแก่นักเรียน ทุกโรงเรียนในเขตเทศบาลตามระเบียบของทางราชการ
  4.5  ส่งเสริมบุคลากรทางด้านการศึกษาในเขตเทศบาล ให้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
  4.6  อำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
  4.7  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ประชาชนทั้งในและนอกระบบ ในเขตเทศบาล
  4.8  ส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเรียนรู้เพิ่มเติม ในภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ – จีน) และภาษา
          อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค จากเจ้าของภาษาโดยตรงมาช่วยสอน เพื่อให้สื่อสารกับชาวต่างชาติได้
5. นโยบายด้านวัฒนธรรมประเพณี
  5.1  อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่น  วันวิสาขบูชา 
         วันมาฆบูชา วันลอยกระทง วันสงกรานต์  ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง วันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นต้น
6. นโยบายด้านการบริหาร
  6.1  ใช้หลักบริหารราชการตามหลักธรรมมาภิบาล หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม
  6.2  การบริหารโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
  6.3  สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
7. นโยบายด้านสื่อ
  7.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายและอื่นๆ
  7.2  แจ้งข่าวสารทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ให้ประชาชนในตำบลของแต่ละพื้นที่ได้รับข่าวสารของ
         ทางหน่วยราชการตลอดเวลา  เช่น  ข่าวอุทกภัย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
         เพื่อให้รับรู้และทันต่อเหตุการณ์อย่างทั่วถึง
  7.3  ส่งเสริมและจัดให้มีหอกระจายข่าว
8. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
  8.1  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรชุมชนที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยมี
         นักวิชาการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนขั้นตอนการทำการตลาดโดยยึด
         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามความเหมาะสมของท้องถิ่น
  8.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์การทำประมงพื้นบ้าน
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว
  9.1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผลักดันให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยวในแบบสากล โดยใช้
         ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
  9.2  จัดให้มีนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประจำปี เช่น แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายผลผลิต
         ที่ได้จากชุมชน
10. นโยบายด้านการกีฬา
  10.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสนามกีฬา และปรับปรุงสนามกีฬาทุกประเภท
  10.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสโมสรกีฬาตำบล และชมรมกีฬา
  10.3  ส่งเสริมนักกีฬาที่มีคุณภาพทุกประเภท
11. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
  11.1  จัดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมถนนในเขตเทศบาล และสถานที่ท่องเที่ยว
  11.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการและขยายขอบเขตการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ทั้งทางบก แม่น้ำ
            ลำคลอง และทางทะเล

 

วีระ  สุขจิตร

(นายวีระ  สุขจิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ค. 2558, 14:37
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...