เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานจัดทำงบประมาณ
งานจัดทำงบประมาณ

   

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

     
-  ประจำปี 2562    
ปก ประกาศ สารบรรณ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
ส่วนที่ 1 แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ส่วนที่ 2 แผนงานสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประมาณการรายรับ แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน ภาคผนวก
  แผนงานงบกลาง สรุปรายจ่าย
     
-  ประจำปี 2563    
ปก ประกาศ สารบรรณ แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน
ส่วนที่ 1 แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ส่วนที่ 2 แผนงานสาธารณสุข แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ประมาณการรายรับ แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน ภาคผนวก
ประมาณการก่อสร้าง แผนงานงบกลาง สรุปรายจ่าย
     

 

_______                               _____________________________________________________________________

 

การโอนเงิน

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563  
     
- ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 1  
- ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2  
- ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 3  
- ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 4  
ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5  
ครั้งที่ 6 - ครั้งที่ 6  
ครั้งที่ 7 - ครั้งที่ 7  
ครั้งที่ 8 - ครั้งที่ 8  
ครั้งที่ 9 - ครั้งที่ 9  
ครั้งที่ 10 - ครั้งที่ 10  
ครั้งที่ 11 - ครั้งที่ 11  
ครั้งที่ 12 - ครั้งที่ 12  
ครั้งที่ 13 - ครั้งที่ 13  
ครั้งที่ 14 - ครั้งที่ 14  
ครั้งที่ 15    
ครั้งที่ 16    
ครั้งที่ 17    
     
     

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

 

ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563  
     
- ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 1  
- ครั้งที่ 2 - ครั้งที่ 2  
- ครั้งที่ 3    
- ครั้งที่ 4    
- ครั้งที่ 5    
     
     
     

 

 

แผนงานการศึกษา

 

ครั้งที่ 1

 

อัพเดทล่าสุด 2 ก.ย. 2563, 11:25
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...