เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

         
1. เทศบัญญัติ    เรื่อง    การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542
         
2. เทศบัญญัติ เรื่อง

ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543

 
         
3. เทศบัญญัติ เรื่อง

ตลาด พ.ศ. 2543

 
         
4. เทศบัญญัติ เรื่อง

การขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อเชื่อมท่อประปาหรือกิจการอื่น พ.ศ. 2544

 
         
5. เทศบัญญัติ เรื่อง

การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2544

 
         
6. เทศบัญญัติ เรื่อง

กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2544

 
         
7. เทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุมการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2544
 
         
8.   เทศบัญญัติ  เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการคัดบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2544
 
         
9. เทศบัญญัติ เรื่อง

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2544

 
         
10. เทศบัญญัติ เรื่อง

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545

 
         
11. เทศบัญญัติ เรื่อง

บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2547

 
         
12. เทศบัญญัติ  เรื่อง 

กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบล
ปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2558

 
         
13. ระเบียบ เรื่อง ว่าด้วยการขออนุญาตใช้อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 2555 พ.ศ. 2556  
         
14. ระเบียบ เรื่อง ว่าด้วยการขออนุญาตใช้อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 2555 พ.ศ. 2556 แก้ไข  
         
         

 

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ค. 2563, 15:35
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...