เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (Division of Public Health and Environment)
 

 

 
  (นางจิณณพัต  เพ็ชร์กุล)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
                                             

                                                    
  (พ.จ.อ. (หญิง) ทัศนีย์  คงทอง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 
     
งานธุรการ
(Section of Clerical Work)
  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(Section of Communicable
Disease Prevention and Control)

 
นางสาวนาตยา  ภู่เกตุ
ลูกจ้างประจำ  
เจ้าพนักงานธุรการ
(ช่วยราชการสำนักปลัดเทศบาล)

 

นายบังคม  วิเศษการ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
     
     
  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Section of Sanitation and
Environmental Health)
 
     
   
  พ.จ.อ. สิรภพ  สิงหธรรม
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ชำนาญงาน
 
   

นายมงคล  นีระพงษ์
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดหนัก
นายประสรณ์  สุขสำราญ
ลูกจ้างประจำ
คนงาน
นางสาวชลลดา  สร้อยศรี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
     
 
นายไพรัช  นิยมนา
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ค. 2563, 14:25
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...