เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล

งานธุรการ

 

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

   (Business Continuity Plan : BCP) ของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล 

 

-  ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

 

-  โครงการจัดประชุมสรุปบทเรียน และวัดผลนำเสนอผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

 

-  คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบที่ 1)  (แบบที่ 2)  (แบบที่ 3)

 

- ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  

 

- ประกาศ เรื่อง การติดต่อราชการ การแสดงความคิดเห็น การแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561  
- เดือนตุลาคม 2559    - เดือนตุลาคม 2560     
- เดือนพฤศจิกายน 2559    - เดือนพฤศจิกายน 2560     
- เดือนธันวาคม 2559    - เดือนธันวาคม 2560     
- เดือนมกราคม 2560    - เดือนมกราคม 2561     
- เดือนกุมภาพันธ์ 2560    - เดือนกุมภาพันธ์ 2561     
- เดือนมีนาคม 2560    - เดือนมีนาคม 2561     
- เดือนเมษายน 2560    - เดือนเมษายน 2561     
- เดือนพฤษภาคม 2560    - เดือนพฤษภาคม 2561     
- เดือนมิถุนายน 2560    - เดือนมิถุนายน 2561     
- เดือนกรกฎาคม 2560    - เดือนกรกฎาคม 2561     
- เดือนสิงหาคม 2560    - เดือนสิงหาคม 2561     
- เดือนกันยายน 2560    - เดือนกันยายน 2561     
     
     
     
     

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ประจำปี 2560

ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน     
ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ด้านที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
ด้านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ประจำปี 2562

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ประจำปี 2563

 

การมอบอำนาจ

คำสั่ง 169/2561  เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   

คำสั่ง 170/2561  เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   

คำสั่ง 171/2561  เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   

คำสั่ง 172/2561  เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี            

คำสั่ง 173/2561  เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   

คำสั่ง 174/2561  เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี   

ประกาศ ลว. 5 มีนาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล           

                                                  ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

 

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2563, 14:18
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...