เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล (Office of the Municipal Clerk)    
 

   
  นางสาวณัฐนรี  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
   
       
     
  นายประสาน  ขันติธรรมกุล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
   
       
งานธุรการ
(Section of Clerical Work)
งานการเจ้าหน้าที่
(Section of Personnel Administration)
งานทะเบียนราษฎร
(Section of civil Registration)
 

 
นางสาวสายรุ้ง  ชอบชน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวพันนิภา  พิทักษ์โกศล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
นางอรทัย  สุการี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ชำนาญการ
 
(General Service Officer ,
Operational Level)
(Human Resource Officer ,
Professional Level)
   
       

 
นางชธนรัตน์  ฤทธิรณ
ลูกจ้างประจำ  
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอัฉราพร  ไชยมาก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกิ่งแก้ว  โพธิพัฒน์
เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน
(ช่วยราชการกองช่าง)      
       
  งานกิจการสภา
(Section of Municipal Council)
งานรักษาความสงบเรียบร้อย
(Section of Safety and Security)
 

 
นายรักชาติ  เจริญวงศ์
ลูกจ้างประจำ  
นักการ
นางสาวลดาวัลย์  สารพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายอมร  ชุนสิทธิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ
 
(ช่วยราชการกองการศึกษา) (General Service Officer , 
Experienced Level)
   
       

     
นายญาณวรุตม์  บุตรี
ลูกจ้างประจำ  
พนักงานขับรถยนต์
     
       

     
(นางสาวชุติมา ชำห้าน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     
       

     
นายเจดีย์  บุญชู
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
     
       

 

 

 

     
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(Section of Disaster Prevention and Mitigation)
 
 
นายอุทัย  บุญไทย
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์แก้ว
ลูกจ้างประจำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชัชวาลย์  ตั้งมั่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
(ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายชานุ  ม้าแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายกิตติศักดิ์  เนินนอก
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
       
 
นายชัยชาญ  ม้าแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธนา  โพธิ์แก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายมาโนช  ใจเย็น
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
 
       
 
นายวรรณศักดิ์  ศรีประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายพิชิตชัย  สุขใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายถนอมชัย  แก้วแจ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
 
       
 
นายพิเชษฐ์  บำเรอรวย
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายอนุชา  บุญมี
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายรุ่งโรจน์  บุญศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
 
       
   
(ว่าง)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
นายกิติพันธ์  ปากน้ำเค็ม
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

อัพเดทล่าสุด 5 ส.ค. 2563, 09:37
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...