เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานพัสดุฯ
งานพัสดุฯ

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

-  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563      
- 17 กค 61    - 5 ตค 61      - 4 ตค 62             
- 5 ตค 61      - 17 ตค 61    - 21 สค 63      
  - 31 ตค 61    - 21 สค 63      
  - 4 ตค 62           

 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เปลี่ยนแปลง  

 

ปีงบประมาณ 2563          
- 29 พย 62                        
           

 

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  

ปีงบประมาณ 2563          
- 20 กพ 63                        
           
           


1.1 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) 

 

  ปีงบประมาณ 2560
  - 11 ตค 59   
  - 22 พย 59 ปรับปรุง   
  - 10 มีค 60 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ครั้งที่ 3  
  - 25 เมย 60จ่ายขาดเงินสะสะม 
  - 17 พค 60 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  ครั้งที่ 6  
   

        


 

1.2 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)

ปีงบประมาณ 2560  
- งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)      
     

 

 

2.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ 2560  
- 11 ตค 59                
 - 25 เมย 60  จ่ายขาดเงินสะสะม   
   

       


 

2.2 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6)  
ปีงบประมาณ 2560  
- งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)   
   

 

 

3.1 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (สตง.) 

 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561
- 11 ตค 59    - 4 กค 61  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่และจ่ายขาดเงินสะสม  
- 25 เมย 60จ่ายขาดเงินสะสะม         
- ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม)     
   

              

  

3.2 ระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางฯ

 

ปีงบประมาณ 2561  
- ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.      
- ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์    
   

 


 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของ

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563
- ไตรมาส 2 (มค - มีค 62)     - ไตรมาส 1 (ตค - ธค 62)  
- ไตรมาส 3 (เมย - มิย 62)    - ไตรมาส 2 (มค - มีค 63)  
- ไตรมาส 4 (กค - กย 62)     - ไตรมาส 3 (เมย - มิย 63)  
   

 


 

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สิงหาคม 2559)  

 


 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   

 

 

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2563, 12:35
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...