เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

e-Services
e-Services

 

สำนักปลัดเทศบาล - คำร้องทั่วไป     
   
   
กองสาธารณสุขฯ - แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต  
   
   
กองวิชาการและแผนงาน        - แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร   
  - แบบบันทึกคำร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์    
   
   
กองสวัสดิการสังคม - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    
  - แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ     
  - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ      
  - แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุน 
    เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด      
   
   
กองช่าง - แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร   
   
   
กองคลัง - แบบคำขอจดทะเบียน / เปลี่ยนแปลง / ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์     
  - แบบคำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2563, 15:03
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...