เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

 

* อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่

ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
9.เทศพาณิชย์
 

* อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

 

มาตรา 16  ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่  ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้

 

1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.การสาธารณูปการ
6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.การจัดการศึกษา
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.การส่งเสริมการกีฬา
15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.การผังเมือง
26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.การควบคุมอาคาร
29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 


เขตการปกครอง

 

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16  ชุมชน  ดังนี้

 

 

ชุมชนย่อยที่ 1

บ้านปากน้ำ

ชุมชนบ้านปากน้ำ

 

ชุมชนย่อยที่ 2

บ้านป่าแสม

ชุมชนบ้านป่าแสม

 

ชุมชนย่อยที่ 3

บ้านแถวกลางใกล้

ชุมชนบ้านแถวกลางใกล้

 

ชุมชนย่อยที่ 4

บ้านแถวกลางไกล

ชุมชนบ้านแถวกลางไกล

 

ชุมชนย่อยที่ 5

บ้านคลองกลอย

ชุมชนบ้านคลองกลอย

 

ชุมชนย่อยที่ 6

บ้านปลายเนิน

ชุมชนบ้านปลายเนิน

 

ชุมชนย่อยที่ 7

บ้านท่าหัวแหวน

ชุมชนบ้านท่าหัวแหวน

 

ชุมชนย่อยที่ 8

บ้านท่าหัวแหวน

ชุมชนบ้านชายหาดเจริญสุข

 

ชุมชนย่อยที่ 9

บ้านท่าหัวแหวน

ชุมชนบ้านพัฒนา หมู่ 9

 

ชุมชนย่อยที่ 10

บ้านท่าหัวแหวน

ชุมชนพัฒนา หมู่ 10

 

ชุมชนย่อยที่ 11

บ้านเขาชำห้าน

ชุมชนบ้านสามแยกเกาะแมว

 

ชุมชนย่อยที่ 12

บ้านเขาชำห้าน

ชุมชนบ้านชำห้าน

 

ชุมชนย่อยที่ 13

บ้านท่าเขา

ชุมชนบ้านท่าเขา

 

ชุมชนย่อยที่ 14

บ้านเขาน้อย

ชุมชนพัฒนา หมู่ 14

 

ชุมชนย่อยที่ 15

บ้านเขาน้อย

ชุมชนบ้านเขาน้อย

 

ชุมชนย่อยที่ 16

บ้านเกาะแมว

ชุมชนบ้านเกาะแมว

 

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562, 14:28
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...