เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

กองช่าง
กองช่าง

คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง

 

 

24 พฤษภาคม 2560    

     - ประกาศร่างกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด

        หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ....   

 

11 กรกฎาคม 2560

     - สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง

       หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.... 

 

    - รายงานผลการใช้เถ้าผักตบชวาทดแทนดินลูกรังในการผลิตบล็อกประสาน จากสำนักงานโยธาธิการและ

      ผังเมืองจังหวัดปัตตานี   

 

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด 12 พ.ค. 2563, 15:39
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...