เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

กองคลัง
กองคลัง

งานธุรการ

คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง

 

งานการเงินและบัญชี

 

- รายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

1. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561       
2. รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
    สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   
3. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2562      

 

- รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี

- ปีงบประมาณ 2561     - ปีงบประมาณ 2562        
  รายงานการรับจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562  
  ปีงบประมาณ 2562 (รายไตรมาส)  
     

- งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
- ไตรมาสที่ 4 (กค - กย 62) - ไตรมาสที่ 1 (ตค - ธค 62)  
     
     
     

- งบแสดงผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2563    
- ไตรมาสที่ 1 (ตค - ธค 62)    
- ไตรมาสที่ 2 (มค - มีค 63)    
- ไตรมาสที่ 3 (เมย - มิย 63)    
   

________________________________________________________________________________- รายงานทางการเงิน 

 

ปีงบประมาณ 2562

- ตุลาคม 61  - พฤศจิกายน 61   - ธันวาคม 61   - มกราคม 62  
- กุมภาพันธ์ 62   - มีนาคม 62   - เมษายน 62   - พฤษภาคม 62 
- มิถุนายน 62     - กรกฎาคม 62     - สิงหาคม 62   - กันยายน 62  

 

ปีงบประมาณ 2563

- ตุลาคม 62   - พฤศจิกายน 62     - ธันวาคม 62     - มกราคม 63  
- กุมภาพันธ์ 63 - มีนาคม 63 - เมษายน 63 - พฤษภาคม 63
- มิถุนายน 63 - กรกฎาคม 63    

________________________________________________________________________________

 

- แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)    
     


- แผนการใช้จ่ายเงิน รายไตรมาส

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
- ไตรมาสที่ 1 (ตค-ธค 61) - ไตรมาสที่ 1 (ตค-ธค 62)    
- ไตรมาสที่ 2 (มค-มีค 62) - ไตรมาสที่ 2 (มค-มีค 63)    
- ไตรมาสที่ 3 (เมย-มิย 62) - ไตรมาสที่ 2 (มค-มีค 63)  เพิ่มเติม  
- ไตรมาสที่ 4 (กค-กย 62)  ไตรมาสที่ 3 (เมย-มิย 63)  
  - ไตรมาสที่ 3 (เมย-มิย 63)  เพิ่มเติม  
  - ไตรมาสที่ 4 (กค-กย 63)  


________________________________________________________________________________

- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563  
- ไตรมาสที่ 1 (ตค-ธค 61) - ไตรมาสที่ 1 (ตค-ธค 62)  
- ไตรมาสที่ 2 (มค-มีค 62) - ไตรมาสที่ 2 (มค-มีค 63)  
- ไตรมาสที่ 3 (เมย-มิย 62) - ไตรมาสที่ 3 (เมย-มิย 63)  
- ไตรมาสที่ 4 (กค-กย 62)    
     

________________________________________________________________________________

 

- รายงานการใช้เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

 

ปีงบประมาณ 2563

- ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

 

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2563, 11:50
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...