เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)  แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  และกำแพงกันน้ำเซาะ
2)  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาระบบจราจร
3)  แนวทางการพัฒนา  ติดตั้ง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  และการขยายเขตไฟฟ้า  น้ำประปา

 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแและส่งเสริมการท่องเที่ยว

1)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2)  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม     

1)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
2)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข
3)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มองค์ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
4)  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
3)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน

 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

1)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง              

1)  แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพการบริหารงาน การให้บริการ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตาม
      หลักธรรมาภิบาล
2)  แนวทางการพัฒนา ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและการดำเนินงานของเทศบาล
3)  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย

 

อัพเดทล่าสุด 25 ส.ค. 2558, 15:33
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...