เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
 

 ประวัติเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

      เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  แต่เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็ก  

อาชีพของประชาชนโดยทั่วไป คือ การทำนาและการทำประมงเป็นหลัก  เพราะพื้นที่เป็น

ที่ราบชายฝั่งทะเลและคลองโดยรอบ   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย  และป่าชายเลน   

อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย การคมนาคม ต้องไป-มา โดยทาง

เรือ จึงไม่สะดวก ต่อมาเมื่อทางราชการได้ ทำการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขุมวิท 

- ปากน้ำแหลมสิงห์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3149)  จึงใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก 

ทำให้ประชาชนสร้างอาคารบ้านเรือนและร้านค้ามากขึ้น อำเภอไม่อาจสนองความต้องการ

ของประชาชนได้เพียงพอเพราะขาดงบประมาณและเจ้าหน้าที่ จึงได้ขอขยายเขตสุขาภิบาล

ขึ้นอีก 1 แห่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2512 ทำให้มีการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

ให้เป็นรายได้ของสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น เพื่อทะนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า                        

       เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยู่

เลขที่ 111 หมู่ 11 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี  โดยได้ประกาศ

จัดตั้งเป็นเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล จาก “สุขาภิบาล

ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์” เป็น “เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์”  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2542 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 (หลังจากประกาศแล้ว 90 วัน 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116  ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่  24  พฤษภาคม พ.ศ. 2542)

 

 

                                                

ความหมายของตราประจำเทศบาล

มีลักษณะตามภูมิศาสตร์ ของชื่อตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   มีศิลาก้อนหนึ่งรูปร่างคล้ายสิงห์หมอบ  

สูง 2.50 เมตร  ยาว  6.00   เมตร   อยู่เชิงเขาปลายแหลมของเขาแหลมสิงห์ ณ  ตรงจุดนั้นเรียกว่า

ปากแม่น้ำจันทบุรี    จึงมีชื่อเรียกรวมกันว่า     “  ปากน้ำแหลมสิงห์ 

รูปภูเขา                      หมายถึง   เขาแหลมสิงห์ที่อุดมสมบูรณ์     ด้วยป่าไม้เบญจพรรณ

รูปสายน้ำ                   หมายถึง   แม่น้ำจันทบุรีที่สงบนิ่งเยือกเย็น

รูปสิงห์หมอบ            หมายถึง   สิงห์ศิลาที่เชิงเขาแหลมสิงห์

รูปเกาะ                       หมายถึง   เกาะจุฬาที่ปากแม่น้ำ

รูปดวงอาทิตย์           หมายถึง    ความสว่างไสว และการเดินไปข้างหน้าอย่างไม่มีวันหยุด

รูปก้อนเมฆ                หมายถึง       ความร่มรื่น เรียบง่าย

 

 

ลักษณะที่ตั้ง

        มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 37.935 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

ด้านเหนือ              ติดต่อกับตำบลบางสระเก้าและตำบลคลองน้ำเค็ม

ด้านตะวันออก      ติดต่อกับตำบลเกาะเปริด 

ด้านใต้                    ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย

ด้านตะวันตก         ติดต่อกับแม่น้ำจันทบุรี

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ     

เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์มีภูมิประเทศเป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีแม่น้ำล้อมรอบ อากาศทั่วไปเย็น

สบาย เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวนัก อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ระดับ 24 องศา

เซลเซียส ฤดูร้อนอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 28 องศาเซลเซียส จำนวนฝนตก

เฉลี่ยประมาณ 200 มิลลิเมตรต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ เลี้ยงปลา และทำการเกษตร

 

 

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2560, 10:35
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง











อ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม




ดูกิจกรรมทั้งหมด...