เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

ประกาศ ไม่เรียกสำเนา
ประกาศ ไม่เรียกสำเนา

 

สำนักปลัดเทศบาล

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

    เพื่อการติดต่อขอโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวที่สาธารณะ  

2. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการ

   ต่องานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

 

กองคลัง

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการชำระภาษีป้าย  

2. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

    ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง

    รายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

4. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ

    พาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  

5. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

    ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล

    และกิจการร่วมค้า  

6. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง

    รายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล

    และกิจการร่วมค้า  

7. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ

    พาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล

    และกิจการร่วมค้า  

 

กองสวัสดิการสังคม

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับ

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

2. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับ

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

3. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับ

    เบี้ยความพิการ ในสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

 

กองช่าง

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อยื่นคำร้อง

    ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการขอต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งตาม

    กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับกองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ เพื่อยื่นคำร้อง

    ขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการขอยื่นต่อใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตาม

    เทศบัญญัติเกี่ยวกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

 

กองการศึกษา

1. ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับสมัครเข้าเรียนระดับ

    ก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

อัพเดทล่าสุด 30 เม.ย. 2563, 13:58
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...