เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานการเจ้าหน้าที่
งานการเจ้าหน้าที่

งานการเจ้าหน้าที่

 

- แผนอัตรากำลัง 3 ปี และแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2563)

ประกาศ ปก คำนำ สารบัญ ส่วนที่ 6       
สำนักปลัดเทศบาล    กองคลัง    กองช่าง   
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กองวิชาการและแผนงาน    กองการศึกษา   
กองสวัสดิการสังคม    หน่วยตรวจสอบภายใน    ภาคผนวก   
     

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562    

 

- การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

- ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    

 

ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563) ครั้งที่ 3

 

-   การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ระดับตำแหน่งและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (31 พค 59)

 

-  แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 

-  คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ที่  562/2559  ลงวันที่ 1 มิถุนายน  2559

   เรื่อง การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบงานส่วนราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   

 

-  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉบับที่ 63) พ.ศ.2561  

 

-  ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2551  

 

-  คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ ปี 2562  

 


 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

- ปลัดเทศบาล   - กองวิชาการและแผนงาน   - กองคลัง  
- สำนักปลัดเทศบาล   - กองสวัสดิการสังคม   - กองช่าง    
- กองการศึกษา   - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
     

 


 

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

- ประจำปีงบประมาณ 2562  ครั้งที่ 1    
   
   

 

 
 
อัพเดทล่าสุด 29 พ.ค. 2563, 15:03
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...