เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

1. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

1.1 นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการ
1.2 รองนายกเทศมนตรี รองประธานกรรมการ
1.3 ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
1.4 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ
1.5 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ
1.6 ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
1.7 ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ
1.8 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
1.9 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการ
1.10 ปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ
1.11 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.12 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.13 นิติกรชำนาญการ กรรมการและผู้ช่่วยเลขานุการ

                                              

ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1)  เสนอนโยบายหรือมาตรการเกี่ยวกับการบริหาร  การจัดระบบ  การขอ  การอนุญาตและการบริการข้อมูลข่าวสาร

(2)  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  รวมทั้งการจัดพิมพ์และ

การเผยแพร่

(3)  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย  หรือ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของราชการ

(4)  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลข่าวสารที่ควรจัดเก็บไว้ที่เทศบาล  หรือส่งไปยัง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรมศิลปากร  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาตามกฎหมาย

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

(5)  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ  หรือข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ

(6)  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับส่วนราชการ

(7)  ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นในกรณีที่มีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบเทศบาล

ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552

(8)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพื่อปฏิบัติการในเรื่องใด ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(9)  เชิญบุคคลใด มาสอบถามหรือให้ชี้แจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

(10)  ดำเนินงานอื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

 

 

2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2.1  ว่าที่ รต.(หญิง) วิภา  บำรุงสวน   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    เบอร์โทรศัพท์ 039-499555  ต่อ 31

มีหน้าที่  ดังนี้

(1)  ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อในการตรวจดู ขอสำเนาเอกสาร  ค้นหา  และศึกษาข้อมูลของ

ทางราชการ

(2)  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรเอกชน  บุคคลหรือหรือนิติบุคคลในการขอข้อมูล

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

(3)  ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ในการบริการข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  แก่ประชาชน

ทั่วไป  หรือผู้มาติดต่อ เพื่อให้ทราบแหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการ

(4)  เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างส่วนการงานของเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์กับหน่วยราชการและเอกชน 

เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสาร

           กรณี ว่าที่ รต.(หญิง) วิภา บำรุงสวน  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ นายนาวี  แหล่งสิน นิติกรชำนาญการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน

 

3.  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำหน่วยงาน

3.1 จ่าเอกฤทธิชัย  ชุนสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม
3.2 นายนาวี  แหล่งสิน นิติกรชำนาญการ   กองวิชาการและแผนงาน
3.3 นางพรรณิภา  เนินริมหนอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กองการศึกษา
3.4 นางจันทนี  ผลมา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กองคลัง
3.5 นางสาวสายรุ้ง  ชอบชน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักปลัดเทศบาล
3.6 นางสาวนาตยา  ภู่เกตุ เจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ
3.7 นางชธนรัตน์  ฤทธิรณ เจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง
3.8 างสาวสิรินลิน วิมุกตายน  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบภายใน

                 

มีหน้าที่  ดังนี้

(1)  ดำเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  ประสานงาน  เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   และระเบียบเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552 หรืออื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 

(2)  รวบรวมข้อมูลข่าวสารในส่วนกองงานต่าง ๆ  ภายในเทศบาลที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ  และอยู่ในความ

รับผิดชอบ  นำส่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อเผยแพร่หรือบริการ  เพื่อตรวจดูและศึกษาค้นคว้า      

ตลอดจนจัดทำสำเนาข้อมูลข่าวสาร  

 

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ค. 2560, 15:19
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...