เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

คู่มือปชช แบบ 1(66-115)
คู่มือปชช แบบ 1(66-115)

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ

การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (แบบ 1)

 

66. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด  
67. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ  
68. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง  
69. การรับแจ้งการย้ายออก  
70. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง  
71. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  
ึ72. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 
73. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
74. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  
75. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
76. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
77. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
78. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
  
79. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
80. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  
81. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
82. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
83. การแจ้งขุดดิน  
84. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
85. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
86. การแจ้งถมดิน   
87. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
88 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
89. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
90. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  
91. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
92. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติ
จากสัญชาติไทยหรือไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (2))  
(รอ ก.พ.ร. อนุมัติ คู่มือฯ กลาง)
93. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดา มารดา ของ
เจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (3))  
(รอ ก.พ.ร. อนุมัติ คู่มือฯ กลาง)
94. การแก้ไขรายการ เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจาก
สัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย (ระเบียบฯ ข้อ 115/1 (1))  
(รอ ก.พ.ร. อนุมัติ คู่มือฯ กลาง)
95. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด
ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง  
(รอ ก.พ.ร. อนุมัติ คู่มือฯ กลาง)
96. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด
ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง  
(รอ ก.พ.ร. อนุมัติ คู่มือฯ กลาง)
97. การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551
  
98. การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
99. การขออนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
  
100.  การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน  
101. การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543  
102. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน
ถึงแก่กรรม)
  
103. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
104 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)  
105 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
  
106 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น  
107 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
108 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
109 การรับชำระภาษีป้าย  
110 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
111 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  
112 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน
200 ตารางเมตร
  
113 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
114 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
115 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  

 

 

อัพเดทล่าสุด 30 พ.ค. 2560, 10:27
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...