เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

คู่มือปชช แบบ 2
คู่มือปชช แบบ 2

บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่ออกตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

(ที่ไม่มีคู่มือกลางจากส่วนราชการหลักจัดทำให้)

 

-  เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์   จำนวน  12  เรื่อง  ดังนี้

 

1.

เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2543  

2.

เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2543  

3.

เรื่อง การควบคุมการเก็บขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2543  

4.

เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2544  

5.

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2543  

6.

เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2544  

7.

เรื่อง การขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อเชื่อมท่อประปาหรือกิจการอื่น พ.ศ. 2544  

8.

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2544  

9.

เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท

ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2548  

10.

เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมในอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ. 2542  

11.

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2544  

12. 

เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการคัดรายชื่อผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2544  

 

อัพเดทล่าสุด 29 เม.ย. 2563, 14:26
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...