เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส

5. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

6. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7. ส่งเสริมประชาชนได้รับการศึกษา

8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม

9. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ

10. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

11. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

12. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

อัพเดทล่าสุด 27 ก.ค. 2558, 12:59
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...