เข้าสู่ระบบ
เมนูหลัก

งานพัฒนารายได้
งานพัฒนารายได้

ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

- แผ่นพับ สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

- การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563

 

ประจำปีงบประมาณ 2562

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของทรัพย์สินมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2562  

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

ปากน้ำแหลมสิงห์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ไปรับแบบพิมพ์และ

กรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี  2562

ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     

- กองคลัง ได้เพิ่มเวลาการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ในช่วงเวลาพักเที่ยง

ของวันทำงานราชการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป    

- กองคลัง แจ้งกำหนดเวลาในการชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ชำระภาษี   ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ      

- ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภายใน

เขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี  พ.ศ.2562  

- ประกาศ เรื่อง แผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2562  

- ประกาศ  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของทรัพย์สินมายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี ประจำปี 2561  

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของทรัพย์สินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

ปากน้ำแหลมสิงห์ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์และ

กรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี  2561

ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่     

- กองคลัง ได้เพิ่มเวลาการให้บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ในช่วงเวลาพักเที่ยง

ของวันทำงานราชการ เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป    

- กองคลัง แจ้งกำหนดเวลาในการชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ชำระภาษี   ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ      

- ประกาศ เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภายใน

เขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์  

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ประจำปี  พ.ศ.2561  

- ประกาศ เรื่อง แผนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2561  

- ประกาศ  เรื่อง  การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- ประกาศ เรื่อง  ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

ประจำปี 2561 ถึงปี 2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน      

 

 

อัพเดทล่าสุด 28 ก.พ. 2563, 15:01
Notice: Undefined index: LEVEL in /home/munic/domains/leamsingha.go.th/public_html/index.php on line 45

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้างอ่านทั้งหมด...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด...

ข่าวกิจกรรม
ดูกิจกรรมทั้งหมด...